ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย 1-8 เพื่อหารือข้อราชการแนวทางการศึกษา แนวทางการรับถ่ายโอนพนักงานข้าราชการ พร้อมร่วมต้อนรับนายผดุงศิลป์ อินทะรังษี ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษา สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา