ทน.เชียงรายทุ่มงบพัฒนาเมืองพัฒนาการศึกษาเพื่อชาวเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งว่า จากการเดินหน้าพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการร่วมกันจัดสรรงบประมาณ 2564 และนำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย จนมีญัตติอนุมัติงบประมาณการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งสิ้น 938,706,395 บาท พร้อมเสนอไปยังส่วนกลางในการขอรับงบต่อไป

ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดทางเทศบาลนครเชียงรายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ซึ่งด้านการศึกษาเพื่อลูกหลานชาวเชียราย ได้จัดสรรงบประมาณ 317 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบลนครเชียงราย และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดนั้นคือการจัดสรรงบประมาณ เพื่อบริการสาธารณะด้านสังคม 115 ล้านบาท และกระจายงบประมาณอื่น ๆ ไปตามสัดส่วนที่สำคัญ ทั้งการพัฒนาเมืองและพัฒนาคนควบคู่กันไป

ซึ่งทุกโครงการฯ จะมีภาคประชาชนคอยกำกับดูแลและร่วมตรวจสอบในการใช้เงินอย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพราะปัจจุบันเทศบาลนครเชียงราย มีการบริหารงานจาก ความต้องการของประชาชนและพัฒนาเมือง

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน