ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand) นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ร่วมหารือการติดตามความก้าวหน้าและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนางสาวจิราภรณ์ ศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาเมือง ที่ปรึกษาโครงการฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ประสานงานจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)ร่วมติดตามความก้าวหน้าและการถอดบทเรียน การดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ระยะที่ 1 ในแผนของ 6 เทศบาลนำร่อง

อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวเพิ่มเติมว่าเทศบาลนครเชียงราย เป็นโครงการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางคนทุกวัยเพื่อไปสู่การเรียนรู้แบบลงมือทำ โดยวิสัยทัศน์”เชียงรายนครแห่งความสุข สำหรับคนทุกวัย” ซึ่งจะมียุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของคนทุกวัยเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ และยุทธศาสตร์พัฒนาบริการด้านสาธารณสุขสำหรับคนทุกวัย ทั้งนี้แผนการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข