เทศบาลนครเชียงรายรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน2แห่ง

การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่เทศบาลนครเชียงราย ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล.

ในการนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้ร่วมประชุมกับ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ การรับถ่ายโอนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันตาลเหลือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย เทศบาลนครเชียงราย ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินความพร้อมของ อปท. โดย พิจารณาหลักเกณฑ์จากตัวชี้วัด 8 องค์ประกอบ 10 ตัวชี้วัด ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์มีความพร้อมรับการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาสู่เทศบาลนครเชียงราย

👉 ข้อดี

  • เทศบาลฯ อยู่ในพื้นที่สามารถทราบถึงความต้องการ และปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที
    -ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล
    -เทศบาลฯ สามารถบริหารจัดการได้เองอย่างอิสระ ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจ ตอบสนองประชาชนในพื้นที่ มีผู้นำเข้มแข็ง พัฒนาได้เร็ว ประชาชนมีส่วนร่วม
    -การเยี่ยมบ้าน การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพมีผู้ดูแลกำกับดีขึ้น
  • บุคลากรที่โอนย้ายมาท้องถิ่นได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกับส่วนกลาง และสามารถมีงานทำในภูมิลำเนา

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน