อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเยี่ยมชมสถานศึกษาสังกัดทน.เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายและโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ในการจัดการศึกษา หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นและโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายให้แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา