ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมข้าราชการเทศบาลนครเชียงรายร่วมต้อนรับนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางมาร่วมติดตามโครงการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ต้อนรับพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเมืองเชียงรายมีของดีมากมายทั้งข้าวเหนียวเขี้ยวงู ชา กาแฟที่ขึ้นชื่อระดับโลก ดังนั้นการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำ และวัสดุสัมผัสอาหาร โดยการทดสอบหาองค์ประกอบของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ สารปนเปื้อน วัตถุเจือปนอาหาร จุลินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ทดสอบทางด้านกายภาพ เคมี สารพิษรวมทั้งสารอินทรีย์ของตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการบริโภคตามกฎระเบียบภายในประเทศและมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดทำหรือปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ทางด้านนายวันชัย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมมือแต่ละสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีข้อจำกัดมากมาย ดังนั้นจึงได้ดึงมหาวิทยาลัยเข้ามาเพิ่มเติมด้านต่างๆ และจะเป็นหน่วยงานกลางยกระดับประชาชนยกระดับสินค้าการเกษตรมีราคาเพิ่มขึ้น และความปลอดภัยสู่ประชาชนทุกกลุ่ม และเครือข่าย เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในการสร้างมาตรฐานเข้าสู่ระบบการตรวจสอบให้ผัก และผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข