กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงราย (กฟก.) มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร อ.เเม่สาย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟู​และพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโอนที่ดินและ มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 6 อำเภอเเม่สาย จำนวน 1 ราย เป็นโฉนดที่ดิน(ที่บ้าน) จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 1 งาน 51 ตาราวาง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย โดยเป็นการโอนที่ดินตามกฎหมาย กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา 37/9)

โดยเกษตรกรได้นำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันเจ้าหนี้ (สหกรณ์การเกษตรเเม่สาย จำกัด) และไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับสถาบันเจ้าหนี้ได้ (NPL-หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้) โดยเกษตรกรได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) และได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทนเกษตรกร และเกษตรกรได้ดำเนินการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขอไถ่ถอนที่ดินคืน ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เกษตรกร สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย สำนักงานตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 1 ) ถนนแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย โทรศัพท์ 053-150156 ในวันและเวลาราชการ.