ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงราย ปลูกต้นไม้บนเกาะแม่ฟ้าถวายในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการฝ่ายกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพสกนิกรชาวเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับปลูกต้นไม้ บนเกาะแม่ฟ้าฯ ที่ทางจังหวัดเชียงราย ส่งมอบพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ของชาวจังหวัดเชียงราย โดยให้ทางเทศบาลนครเชียงรายเป็นผู้ดูแล ซึ่งการปลูกต้นไม้ครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ทั้งไม้ผล ไม้ดอก และดอกไม้สีเหลือง รวมทั้งต้นโพธิ์ จากประเทศอินเดีย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า หลังจากที่ทางจังหวัดเชียงราย ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ทางเทศบาลนครเชียงรายเป็นผู้ดูแล ได้ประสานความร่วมมือกับทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการดำเนินการให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ทั้งการพักผ่อน และการออกกำลังกาย

และในวันนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย จึงได้เพิ่มความร่มรื่นให้กับพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ และทำให้พื้นที่สวยงามมากขึ้น ซึ่งเส้นทางโดยรอบเกาะแห่งนี้ มีระยะทาว 980 เมตร มีทั้งเส้นทางเดิน-วิ่ง และปั่นจักรยาน ลานออกกำลังกาย

โดยยกเอาพระราชดำรัช ของสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

นายวันชัย กล่างด้วยว่า พื้นที่ดังกล่าวทางเทศบาลนครเชียงราย จะพัฒนาเพื่อชาวเชียงรายให้ใช้ประโยชน์สูงสุด และอนาคตนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อีกแห่งหนึ่งเมื่อมาเยือน หรือท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย.