ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายงดจัดงานลอยกระทงป้องกันความเสี่ยงโควิด-19

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆตามความเหมาะสม นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นความเสี่ยงที่เราต้องเฝ้าระวังแนวพรมแดน

ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทเทศบาลนครเชียงราย จึงของดการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงปี 2563 และขอประชาสัมพันธ์ประชาชนงดจุดโคมลอยฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

#199งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน