ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายมอบบ้านหลังใหม่

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการ เจ้าหน้าฝ่ายกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลนครเชียงรายและนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายส่งมอบบ้านให้กับนายเสถียร สมมิตร ชุมชนกกโท้ง

ซึ่งการส่งมอบบ้านครั้งนี้เป็นการประสานงานของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายที่ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านจนพบว่าบ้านของนายเสถียรหลังเดิมได้มีปลวกแทะผุพังตามกาลเวลา แต่ไม่สามารถซ่อมแซมเองได้เนื่องจากมีฐานะยากจนและอยู่เพียง 2 สามีภรรยา ซึ่งทางสท.ได้นำเสนอโครงการผ่านทางนายกวันชัย ในการปรับปรุงบ้านดังกล่าวและทางเทศบาลนครเชียงรายจึงประสานความร่วมมือกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายในการบูรณาการช่วยกันสร้างบ้านใหม่ให้นายเสถียร โดยทางชุมชนมีความเห็นที่ทางเทศบาลช่วยเหลือเพราะถือว่าเป็นคนดีและมีส่วนร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนมาโดยตลอด

#ชุมชนกกโท้ง

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข