ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้ นักเรียนได้ลงมือปลูกผักสวนครัว เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ให้กับนักเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติ เกิดกระบวนการเรียนรู้ นอกห้องเรียน

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา