ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดทน.เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ อาจารย์ศรียา เนตรน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในโอกาสที่มาทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ครั้งที่ 1 ตามโครงการเครือข่าย ประสานความร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว) และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยมีนางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายบริหารและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา