ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต Learning City

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จนท.งานวิจัยฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนางสาวอรนิช สาลีวงษ์ นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัย Montpellier ฝรั่งเศส พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ห้องประชุมศูนย์บริการขนส่งมวลชน และการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย หรือ ดาวน์ทาวน์
โดยทางมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานความร่วมมือกับทางเทศบาลนครเชียงราย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Learning City ถึงแนวคิด วิธีการ โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งนี้ มีประชากรอย่างน้อย 10,000 คนขึ้นไป รวมทั้งยังมีบทบาทในการทำหน้าที่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหน่วยงานในลักษณะเทศบาลแห่งการเรียนรู้ สร้างความสมานฉันท์ในสังคม มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด