ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นครเชียงราย

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงรายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายเมื่อสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) โดยมีคณะทำงานดร.อลันต์ คงไทย ดร.อารีกลม ต.ไชยสุวรรณ และนายชวโรจน์ วงศ์ลีลากรณ์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) ณ ห้องประชุมดาวน์ทาวน์ จ.เชียงราย

การประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาเราต้องทราบ

1.เทคนิคการหาจุดแข็ง จุดอ่อน ของพื้นที่เศรษฐกิจ

2.เทคนิคการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

3.แนวคิดการสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเมืองสร้างสรรค์

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการร่วมรับฟังแนวคิดของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายไปสู่การเป็นสร้างสรรค์นครเชียงรายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข