ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสมศักดิ์ เวีงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผอ.สำนัก/กอง เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วม ซึ่งสภาเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการพิจารณาวาระต่างๆ และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายได้นำเสนอแก้ไขปัญหาแต่ละชุมชน เพื่อบรรเทาของประชาชน และเพื่อพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายในด้านต่างๆให้ยั่งยืน