Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

การจัดจราจรเดินรถทางเดียวบนถนนธนาลัย ตั้งแต่แยกหมอประจักษ์ถึงแยกสุริวงค์

ตามที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ว่าจ้างบริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเชียงราย ระยะที่4 จังหวัดเชียงราย และสภ.เมืองเชียงรายได้จัดระเบียบการจราจร

ทั้งนี้ ทางโครงการฯจะเข้าดำเนินการก่อสร้างขุดถนนวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างโดยประมาณ 180 วัน ดังนั้นในช่วงการดำเนินการก่อสร้างจึงจำเป็นปิดถนน 1 ช่องทางจราจร โดยสามารถเปิดให้รถสัญจรได้ 1 ช่องทางจราจรตลอดเวลาก่อสร้าง ดังกล่าว ตั้งแต่แยกหมอประจักษ์ ถึงแยกสุริวงค์ จัดเดินรถทางเดียว

ดังนั้น ทางสภ.เมืองเชียงรายขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะใช้ถนนดังกล่าว ปฎิบัติตามกฎจราจรด้วย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน