ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9 ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี2563

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งทางพระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกับตั้งจิตให้เป็นสมาธิเจริญภาวนา ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เชียงราย

ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้ง เป็นวันพ่อแห่งชาติ อันเป็นนิมิตรมงคลแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข