ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุฯกฟก.เชียงราย อนุมัติขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร-แผนงบจัดการหนี้ปี64กรณีเร่งด่วน

อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงราย (กฟก.) อนุมัติขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร และแผนงานและงบประมาณการจัดการหนี้ของเกษตรกร ประจำปี 2564 กรณีเร่งด่วน

นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4 /2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยนายประนอม เชิมชัยภูมิ เป็นประธาน มีหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวาระที่สำคัญ เช่น พิจารณาเห็นชอบการรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2563 (ระหว่าง วันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) และวาระพิจารณาเห็นชอบแผนงานและงบประมาณการจัดการหนี้ของเกษตรกร ประจำปี 2564 และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2563

นายนิยม เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบการรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2563 (ระหว่าง วันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) จำนวน 23 ราย จำนวนบัญชี 70 บัญชี มูลหนี้รวม จำนวนเงิน 14,610,165.16 บาท และเห็นชอบแผนงานและงบประมาณการจัดการหนี้ของเกษตรกร จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564 กรณีเร่งด่วน สถานะหนี้ผิดนัดชำระขึ้นไป (หนี้ผิดนัดชำระ,หนี้ดำเนินคดี,หนี้พิพากษา,บังคับคดี,NPA) จำนวน 4,282 ราย จำนวนบัญชี 6,028 บัญชี จำนวนเงิน 835,654,121.10 บาท และเห็นชอบการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร จำนวน 16,921 ราย จำนวนบัญชี 20,594 บัญชี จำนวนเงิน 1,998,395,031.06 บาท