ยกเลิกการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง(สะล้อ ซอ ซึง)ในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17

ตามที่ เทศบาลนครเชียงราย จะจัดการประกวดดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)ในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 เพื่อกระตุ้นให้ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการรักษาและอนุรักษ์ดนตรีล้านนา การจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 63 -10 มกราคม 64 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เทศบาลนครเชียงรายตระหนักถึงสถานการณ์จึงขอยกเลิกการประกวดการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง(สะล้อ ซอ ซึง)ในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย