ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาเชียงรายนำไปสู่การสร้างงานและยกระดับเศรษฐกิจ

ตามที่เทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเชียงราย โดยมีจุดเน้นภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายและพื้นที่โดยรอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เข้าพบร่วมหารือกับนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นการกระจายศูนย์กลางความเจริญพื้นที่โดยรอบถึงแนวทางความร่วมมือที่สัมพันธ์ต่อห่วงโซ่อุปทาน ฐานเศรษฐกิจสีเขียว อันจะนำไปสู่การสร้างงาน และการยกระดับทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา