Friday, May 31, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

มอบรถจักรยานยนต์นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประพฤติดี

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวอุษา เจือเผ่าจินดา นักเรียนชั้น ม.4.4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับมอบรถจักรยานยนต์ จาก คุณธนวรรธน์ เขตฟอง และ คุณธนภรณ์ กลิ่นกลบ ที่มีความประสงค์ ในการมอบรถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี และเป็นนักเรียนที่มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมรับมอบพาหนะในการเดินทางในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณผู้มอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีความเพียรพยายามในการเรียน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพิ่มมากขึ้น

พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา