ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ไหว้สาพญามังราย

แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่องค์พญามังรายเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งเมืองเชียงราย

วันที่ 26 มกราคม 2564 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้ประกอบพิธีวันท.6 กตัญญุตา ไหว้สาพ่อพญามังราย โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายกฤช รัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมประกอบพิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังราย ที่ก่อตั้งเมืองเชียงราย ครบรอบ 759 โดยมีการจัดพิธีกรรมแบบล้านนา ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช ตลอดจนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพญามังรายมหาราช และเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายทุกคน

26มกราคมไหว้สาพญามังราย

พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา