ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

วิชาการศรีเกิดเปิดวัฒนธรรมจีนครั้งที่ 14

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย รักษาการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด โดยมี น.ส.พรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมครบครัน โดยพิธีจัดให้มีกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ได้ร่วมมือทำกิจกรรมทางวิชาการระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและประเทศจีนอย่างหลากหลาย เช่น โครงการความร่วมมือทางการศึกษาแก่ครูและนักเรียนด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้นภาษาและวัฒนธรรมจีน อีกทั้งความร่วมมือจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการจัดการศึกษาตามการพัฒนาดังกล่าว

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน