ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

รณรงค์เชิญชวนออกไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียราย

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงราย นำป้ายประชาสัมพันธ์ ออกทำการติดตั้งในพื้นที่ 65 ชุมชน เพื่อเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงราย ออกมาทำหน้าที่ในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน