ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ตลาดสดเทศบาล 2 ศิริกรณ์ และสถานีขนส่งแห่งที่ 1 เชียงราย

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำจัดขยะมูลฝอย ณ ตลาดสดเทศบาล 2 ศริกรณ์ และสถานีเพื่อเป็นการระงับยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดประมาณ 30 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำจัดขยะมูลฝอย ในโรงเรียนเทศบาล วัด ชุมชน ตลาด และ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 ซึ่งการดำเนินการรวมเป็นครั้งที่ 9

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน