ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

หารือแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ประธานประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ร่วมกับกองช่าง กองคลัง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน