ศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธรสถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. ยกระดับภาษาจีน รร.เทศบาล 5 เด่นห้า

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบหมายให้ครูผู้สอนภาษาจีนเข้าร่วมอบรมครู ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาใน จ.เชียงราย ซึ่งคณะครูได้เป็นตัวแทนโรงเรียนบรรยาย ในหัวข้อ “ผลสำเร็จจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนที่ส่งเสริมยกระดับศักยภาพนักเรียนให้สามารถแข่งขันทักษะภาษาจีนในระดับจังหวัด และระดับประเทศได้” จัดการอบรมโดยศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง