ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

รร.เทศบาล 6 นครเชียงรายเตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชัชวาล มันเทศสวรรค์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารอำนวยการชั้น 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน