ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร หลังได้รับการช่วยเหลือหนี้สิน จาก กฟก.

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายพงค์ กูลนรา ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นประธานมอบโฉนดดินให้กับเกษตรกร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จำนวน 1 ราย คือนายจรัส ตาวงค์ บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 41ตารางวา โดยมี นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) นางจีราภรณ์ ศิริสุข หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย(สตส.) นายคีตวุฒิ นับแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและการบริหารการจัดการ สนง.สหกรณ์จังหวัดเชียงราย(สกจ.) และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด

โดยนายนิยม กล่าวว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้ชำระหนี้แทนนายจรัส ให้กับสถาบันเจ้าหนี้ คือสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 รวมเป็นเงินทั้งสินจำนวน 118,979 บาท โดย​เกษตรกร​รับภาระหนี้กับกฟก. เพียง 45,000 บาทเท่านั้น และหลังจากที่ สนง.กฟก.จังหวัดเชียงราย ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้ว ที่ดินจะต้องจดทะเบียนโอนตามกฎหมาย เป็นของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินที่ดินคืน กับ สนง.กฟก.จังหวัดเชียงราย และเกษตรกรได้ผ่อนชำระหนี้คืนกับกองทุนฯ ครบตามสัญญาเช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว สนง.กฟก.จังหวัดเชียงราย จึงได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกรในวันนี้.