ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมและติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการรับบัตรเลือกตั้ง การนับบัตร และประทับตราจากคณะกรรมการรับบัตรจังหวัดเชียงราย การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุเลือกตั้ง ให้แก่กปน. การติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ณ สำนักการศึกษา ศูนย์ประชุมนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน