ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ห้องเรียนพิเศษแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกสถานที่

วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ SMET Program กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกสถานที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ หมู่บ้านพอเพียง “บ้านร่องปลายนา” ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้ มีความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน