ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

รับมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงรายจาก กกต.

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ทำการรับมอบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์การเลือกตั้ง ของการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย จากทาง นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ที่ได้มีการขนส่งมาจากส่วนกลางกรุงเทพมหานคร

จากการรับมอบ ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วน ควบคุมบัตรลงคะแนน นำเก็บในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการกำหนดวันในการแจกจ่ายบัตรลงคะแนน และอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้แต่ละหน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน