Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ร่วมด้วยช่วยกันรวมพลังคัดแยกขยะลดมลภาวะลดปัญหา

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข นำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ชุมชนร่องปลาค้าว เกาะทอง วังดิน ทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ คลองร่องปลาค้าว ตามโครงการ อถล. รวมพลัง คัดแยกขยะ ล้างถนน ลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะ และนำก้อน EM Ball โยนลงในบริเวณคลองเพื่อกำจัดกลิ่นเน่าเสีย กลิ่นเหม็น กำจัดน้ำเสีย จากสิ่งปฏิกูลต่างๆ ณ คลองร่องปลาค้าว

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน