เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ สายไฟฟ้าลงดินเส้นแรก

ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ”

จังหวัดเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะเจ้าของพื้นที่ มีแผนจัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บนถนนสิงหไคล พร้อมทั้งถนนอื่นๆ (ถนนพหลโยธิน ถนนพ่อขุน ถนนอุตรกิจ) รอบบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ระยะทางประมาณ 840 เมตร โดยการนำสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และยังเป็นการลดปัญหาไฟฟ้าดับและกระแสไฟฟ้ารั่ว สร้างความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน งบประมาณรวม 58 ล้านบาท คาดใช้ระยะเวลาดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้เปิดประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีฯ มีนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมในการรับฟังครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลประชาชนเห็นด้วยกับโครงการฯ ดังกล่าวร้อยเปอร์เซ็นต์

สำหรับโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน