ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้วยเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20- 30 เมษายน

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาพระพุทธศาสนาและเข้าใจในหลักธรรมคำสอน สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ 2 เมษายน ขอประกาศเชิญชวนให้กับชุมชนประชาชน เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่สนใจจะให้บุตรหลานบรรพชาเป็นสามเณร เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นศาสนทายาทที่ดี และทดแทนพระคุณของบิดา มารดา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

👉 เทศบาลนครเชียงรายรับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 49 คน

👉 เด็กและเยาวชนเพศชาย อายุระหว่าง 12 ปี ขึ้นไป

👉 ผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนทั่วไป เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ที่ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา ณ วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย “เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”

🌀หลักฐานประกอบใบสมัคร ประกอบด้วย

4.1 สำหรับผู้ที่บวช ๑๐ วัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
  จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว
  จำนวน 2 ใบ
  สำหรับผู้ที่บวชและเรียนต่อ ม.1 หรือ ม. 4
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
  จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว
  จำนวน 2 ใบ
 1. ผู้ที่มีความประสงค์สมัครบรรพชาเป็นสามเณร สมัครได้ที่สำนักการศึกษา ศูนย์ประชุมนครเชียงราย อาคารพญามังรายมหาราช ในวันเวลาราชการ และที่วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย สมัครได้ตั้งแต่นี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 และบรรพชาวันที่ 19 เมษายน 2564 “โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน