เจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

วันที่ 28 เมษายน 2564 เทศบาลนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) เพื่อเป็นการแสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ใน บริเวณลานหน้าอาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน