ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายครั้งแรกหลังรับรองผล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียราย เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย ในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายครั้งแรก ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ เป็น ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย และได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนายมงคล มาน้อย เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย และตามมติที่ประชุมคัดเลือก นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงราย

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ลงนามแต่งตั้ง นายธเนศ โกมลธง เป็น รองนายกเทศมนตรี ,นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรี ,นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี ,นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน