นายกวันชัยแถลงนโยบาย

พร้อมพัฒนาเมืองปากท้องและความเป็นอยู่ของชาวเทศบาลนครเชียงรายสำคัญที่สุด

นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะเลขนุการสภาเทศบาลนครเชียงราย เปิดประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำรองนายกเทศมนตรี ทั้ง 4 คน สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 24 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้แถลงนโยบายในการบริหารงานในระยะเวลา 4 ปี พร้อมแจกเอกสารประกอบข้อมูลให้สมาชิก และ ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ตามข้อบังคับ

👉 นโยบายที่สำคัญที่ได้มีการแถลงต่อที่ประชุมสภาฯ มีทั้งเรื่องการศึกษา กีฬาเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และเป็นนครแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกวัย และเมื่อจบไปแล้ว มีการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่มั่นคง

ขณะที่เรื่องความเป็นอยู่ของชาวเทศบาลนครเชียงราย จะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่จะมีการขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยจะมีการบริหารงานในรูปแบบ สร้างพลังผลักดัน สนับสนุนแนวคิดของชุมชน และส่งมาให้ทางเทศบาลนครเชียงราย มีการพัฒนาไปพร้อมกัน ส่งเสริมให้ลานชุมชนเป็นลานกีฬากิจกรรม เพื่อสร้างนักกีฬามืออาชีพ และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ยังได้แถลง 👉 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนาเรื่องการท่องเที่ยว และบริการนักท่องเที่ยวสู่ “นครเชียงราย เที่ยวได้ทั้งปี” โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เสริมผลักดัน เส้นทางริมแม่น้ำกก ออกกำลังกาย ตั้งแต่หน้าฝายเชียงราย ถึงหาดเขียงราย รวมระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังจะพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย เป็น “เมืองอาหารปลอดภัย” พัฒนาเพิ่มรายได้ให้เกษตร ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และประการสำคัญ การให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

👉 ส่วนที่ขาดไม่ได้ นั้นคือการอนุรักษ์ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องทำควบคู่ไปด้วย การทำให้ขยะมูลฝอย น้ำเสีย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ลดปริมาณขยะลงตามขั้นตอน เพราะจะสอดคล้องกับเรื่องการแก้ปัญหาน้ำระบายไม่ทัน มีการขุดลอกลำเหมือง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบถาวรในบางจุด แก้ไขปัญหาหมอกควัน จัดระบบจราจร ที่มีการร่วมมือกับทุกส่วนราชการ และภาคเอกชน

นายวันชัย แถลงนโยบายช่วงท้ายที่มีความสำคัญ 👉 หลังจากสถานการณ์โควิด 19 นั้นคือการพัฒนาสู่”เมือง อัจฉริยะ สมาร์ทซิตี้” นำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เป็นเมือง ที่ทันสมัย ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการดูแล เมื่อนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ประชาชนจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการ รวมทั้งการก่อสร้างเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน กล้องวงจรปิดในเมืองเพื่อความปลอดภัยของชาวเทศบาลนครเชียงราพร้อมนำเทคโนโลยี พลังงานทดแทนมาใช้ นำเอาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ในเมืองให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาโลกร้อน ลดการใช้กระแสไฟฟ้า และนำระบบเตือนภัยเรื่องอากาศมาใช้ในตัวเมืองเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน