ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“นายกวันชัย” ตรวจเยี่ยม การเรียนการสอน Online โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยมี นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 ให้ข้อมูลการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้แนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด19 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็ม

ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็ม ณ ห้องพัฒนาลังการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว