Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ “ปอดเแห่งใหม่นครเชียงราย”

เทศบาลนครเชียงรายทำความสะอาด โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก “ปอดแห่งใหม่นครเชียงราย”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายทำความสะอาดในเส้นทาง “โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก” ปอดแห่งใหม่นครเชียงราย ได้ผลักดันให้เกิดเส้นทางออกกำลังกายระยะทางยาวเกือบ 2 กิโลเมตร และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ เตรียมส่งมอบให้กับทางเทศบาลนครเชียงราย

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายจะมีการประสานทางชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนร่องเสือเต้น ชุมชนฝั่งหมิ่น และชุมชนป่าแดง ช่วยกันดูแล และสำคัญที่สุด ผู้ที่เข้าไปใช้สวนสาธารณะก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเช่นกัน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน