ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อไม่ให้กระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนรู้แบบ Online ในวิชาภาษาไทย,วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาEnglish for communication
ส่วนในระดับชั้นชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนรู้แบบ On Hand ที่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

✨ขอบคุณภาพทางบ้านจากผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน