4 มิถุนายน ร่วมวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 4 มิถุนายน2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประหยัด อินไชย สมาชิกสมสภาเทศบาลนครเชียงราย นายณัฐกิติ์ คำแก้ว สมาชิกสมาเทศบาลนครเชียงราย นางนงคราญ กันกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมงาน”วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2564 พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ณ ริมตลิ่ง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน