ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีและผู้บริหารเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สื่อออนไลน์

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สื่อออนไลน์และบรรยากาศบริเวณโดยรอบสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และเตรียมความพร้อมด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

#เทศบาลนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#การศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

#crms6