ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กำจัดยุงพ่นหมอกควันเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมโรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ประสานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงราย ให้ความอนุเคราะห์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ในการเข้าพ่นหมอกควัน เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย ป้องกัน และลดความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกระบาด อีกทั้งดูแลแอ่งน้ำขังจุดต่างๆในบริเวณโรงเรียนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน