ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่องการปิดโรงเรียน กรณีแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

🔴 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ขอแจ้งปิดการเรียนในรูปแบบ On Site ของสถานศึกษาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ทุกระดับชั้น

จากสถานการณ์โควิด19ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร และนายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ตระหนักถึงปัญหาและลดความเสี่ยงนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน #จึงประกาศให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายปิดโรงเรียน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน