เทศบาลนครเชียงรายงดจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดเชียงราย ยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน และเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย งดการจัดกิจกรรมการร่วมกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เทศบาลนครเชียงรายของดการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๔ ตามแนวทางและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดเชียงรายโดยเคร่งครัด