ศปก.เทศบาลนครเชียงรายช่วยเหลือแรงงานหมู่บ้านไทยสมุทร

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวินัย โซนี่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมือง​เชียงราย อาจารย์สืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการจากสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติใน จ.เชียงราย เข้าตรวจพื้นที่หมู่บ้านไทยสมุทร หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมืองจ.เชียงราย ต้องปิดบางพื้นที่ซอย 2 และซอย 3 ภายในหมู่บ้านไทยสมุทร เพื่อกักกันชาวเมียนมาภายในหมู่บ้าน จำนวน 31 ครัวเรือน รวม 70 คน ไม่ให้ออกนอกเคหะสถานเป็นเวลา 14 วัน

โดยทางเทศบาลนครเชียงราย รับหน้าที่นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบเพื่อยังชีพ และทางศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติฯ ตั้งจุดคัดกรองเพื่อสร้างความมั่นใจแก่คนในหมู่บ้านด้วย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน