Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เดินหน้าโครงการเมืองอาหารปลอดภัย “ชุมชนดอยสะเก็นเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ชาวบ้านชุมชนดอยสะเก็น ร่วมกันเปิดโครงการเมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวอย่างปลอดภัยเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมี ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โดนมีนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนเทศบาลนครเชียงราย นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ ร่วมในกิจกรรม ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวแบบปลอดสารเคมี จากสถาบันการศึกษา และการแนะนำการวางแผนการทำเกษตรในวิถีใหม่

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีทั้งการปลูกข้าว การปลูกพืชในชุมชน และการเลี้ยงสัตว์ ทางเทศบาลนครเชียงราย มีความตั้งที่จะให้ เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัยโดยเร็ว ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากกระบวนการปลูก ที่ต้องไม่มีสารเคมี จากนั้นสร้างจุดแข็งในการนำออกขาย เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นการทำทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่ผู้บริโภคที่บริโภคเข้าไปแล้วปลอดภัย โดยการดำเนินการดังกล่าวทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปี

“ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย ต้องการให้ชุมชนดอยสะเก็นเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ในการเริ่มต้นกิจกรรม เพราะที่ผ่านมาได้มีการให้ความรู้จากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย ที่ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ ที่มีความมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต ที่ไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำได้และทำได้ดี เพื่อเพิ่มสถานที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวใหม่กลางใจเมืองเชียงราย” นายวันชัย กล่าว

ทางด้านนางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น มีความมุ่งหวังที่จะให้ชาวเทศบาลนครเชียงราย ที่ยังมีอาชีพทำนา ได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการทำนา และเน้นไปที่การปลูกข้าวที่ปลอดสารเคมี ว่าดำเนินการอย่างไร โดยจะมีวิทยากรที่หลากหลายจากสถาบันการศึกษา มาให้ความรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะนำไปสู่การทำนาแบบลดต้นทุนและเพิ่มรายได้มากขึ้นจากการเกษตรในปัจจุบัน และอนาคต.