เทศบาลนครเชียงรายร่วมประชุมวางแผนพัฒนาตลาดสดเทศบาล1

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวินัย โซนี่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมหารือแลกเปลี่ยนสะท้อนปัญหากับทางคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 ทางเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงสาธารณูปโภค ประการสำคัญ #ลดค่าเช่าแผงลอยร้านค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และพัฒนาความสะอาดเพื่อให้เป็นตลาดที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

อย่างไรก็ตามในการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ สะอาด ปลอดภัย และเป็นต้นแบบให้ทุกตลาดสดของเทศบาลนครเชียงรายต่อไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน