ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย โดยมีดร.อรสา ธรรมสรางกูร อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และดร.สุบิน ใจทา อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย ภายใต้งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเมืองและชุมชนสู่ความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว “เชียงรายเมืองเกษตร สีเขียว อาหารปลอดภัย” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอาหารที่ปลอดภัย และเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ชุมชน เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายร้านอาหาร และเป็นการขับเคลื่อน พัฒนาเมืองและชุมชนสู่ความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน